4. Archive

Albert Stagura, Reissender Gebirgsfluss
Albert Stagura, Reissender Gebirgsfluss
Details
Erich Kuhn, design of the Krupp Table-relief
Erich Kuhn, design of the Krupp Table-relief
Details
Erich Mercker, Near Capri
Erich Mercker, Near Capri
Details
Ernst Kretschmann, Nach dem Kampf
Ernst Kretschmann, Nach dem Kampf
Details
Georg Ehmig, Ernterast
Georg Ehmig, Ernterast
Details
Georg Lebrecht, Begegnung
Georg Lebrecht, Begegnung
Details
Hans Best, Die Schwestern
Hans Best, Die Schwestern
Details
Hans Bohrdt, Der Dampfsegler
Hans Bohrdt, Der Dampfsegler
Details
Josef Hinterseher, Grabfigur
Josef Hinterseher, Grabfigur
Details
Otto Schmidt-Hofer, Krieger
Otto Schmidt-Hofer, Krieger
Details
Paul Mathias Padua, Tiroler Gemeinderatssitzung
Paul Mathias Padua, Tiroler Gemeinderatssitzung
Details
Raffael Schuster-Woldan, Die Gefangene
Raffael Schuster-Woldan, Die Gefangene
Details
Richard Scheibe, Herabsteigende
Richard Scheibe, Herabsteigende
Details
Werner Peiner, African Antelope
Werner Peiner, African Antelope
Details
Wilhelm Hempfing, Rückenakt
Wilhelm Hempfing, Rückenakt
Details
Willy ter Hell, Hügellandschaft
Willy ter Hell, Hügellandschaft
Details