0 0 0 0 9v2 Fritz von Graevenitz Adler 1938 Tribunenturm Erich Koch Platz Konigsberg