ferdinand liebermann bust of hitler ausstellungscatalogus