Louis Tuaillon Reiterdenkmal Kaiser Wilhelm I Lubeck 1919 2